ODKAZY

Grantový systém města Jevíčko Tisk článku  

  
 


Dodatek č. 1 Grantového systému Města Jevíčko pro rok 2017

Přehled schválených grantů v roce 2017


Přehled schválených grantů v roce 2016


Přehled schválených veřejnoprávních smluv 2016

 

Informace pro žadatele o příspěvek v rámci Grantového systému města Jevíčko v roce 2017

Vážení žadatelé,
o příspěvek v grantovém systému města Jevíčko na akce pořádané v roce 2017 lze žádat nejpozději do 16. 1. 2017. Na žádosti doručené na podatelnu MěÚ Jevíčko v pozdějším termínu nebude brán zřetel.

Mgr. Miroslav Šafář

 

Grantový systém - zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Jevíčko

 

Těmito zásadami se upravuje postup pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Jevíčko na podporu společensky prospěšných aktivit. Poskytnutí dotace není nárokové.
Dle těchto zásad nebudou poskytovány dotace příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Jevíčko. Každá akce může být financována z rozpočtu Města Jevíčko pouze jedenkrát. Žadatel musí mít právní subjektivitu či být zaštítěn zapsaným spolkem (resp. pobočným spolkem).
Pozn.: Zastupitelstvo města Jevíčko schválilo na svém 24. zasedání dne 17. 10. 2016 celkový objem finančních prostředků určených na rozdělení v grantovém systému pro rok 2017 (dotace typu A, B, C) ve výši 600.000 Kč (nevztahuje se na individuální dotace schvalované RM nebo ZM).

 

 
1) Rozdělení dotací do oblastí
A dotace udělené žadatelům na jednorázové akce
Cílová skupina:
děti a mládež
široká veřejnost
senioři
zdravotně postižení a jinak handicapovaní občané
 
V rámci oblasti A budou podporovány aktivity:
      · Svým charakterem přispívají k výchově a vzdělávání v rámci kulturních, sportovních a volnočasových činností
      · Posilují zapojení občanů do veřejného života
      · Propagují město Jevíčko, posilují a zvyšují kladný vztah k městu a historické povědomí
      · Budují kladné mezilidské vazby ve společnosti

Žadatelé mohou podat více žádostí do maximální výše 30.000,-Kč na 1 akci a do maximální výše 30.000,- Kč na celoroční činnost na jedno IČO. Projekty, v rámci kterých budou žadatelé deklarovat vlastní finanční spoluúčast, budou při vyhodnocování zvýhodněny.

Maximální výše dotace činí 30.000 Kč, nelze z ní hradit:
      · Pořízení investičního majetku
      · Odměny, peněžní a věcné dary pořadatelů akce
      · Náklady na vedení účetnictví, mzdové náklady,
      · Cestovní náklady zaměstnanců a členů žadatelského subjektu a žadatele samotného (lze uhradit cestovní náklady spojené přímo s akcí - cestovné na zápas, vystoupení…).

V oblasti A bude rozděleno max. 385.000 Kč (tj. max. 64,2 % z celkové částky určené na grantový systém z rozpočtu města).

 
B dotace udělené žadatelům pořádající tábory, soustředění sportovních oddílů, sborů, družstev a akcí obdobného typu

Cílová skupina:
Děti a mládež mající trvalé bydliště v Jevíčku
Výše dotace je 200 Kč na jedno dítě, nelze z ní hradit:
      · Pořízení investičního majetku
      · Odměny, peněžní a věcné dary pořadatelů akce
      · Náklady na vedení účetnictví, mzdové náklady.
      · Cestovní náklady zaměstnanců a členů žadatelského subjektu a žadatele samotného (lze uhradit cestovní náklady spojené přímo s akcí - cestovné dětí na tábor).

Tato dotace bude poskytnuta na základě žádosti doručené nejpozději 14 dnů před zahájením akce.
V žádosti bude uveden seznam účastníků, kteří mají trvalý pobyt v Jevíčku.
V oblasti B bude rozděleno max. 15.000 Kč (tj. max. 2,5 % z celkové částky určené na grantový systém z rozpočtu města).
 

C dotace určené na úhradu provozních nákladů sportovišť a jiných společenských míst

Cílová skupina:
Neziskové organizace se sídlem v Jevíčku
 
Maximální výše dotace je 100.000 Kč, minimální spoluúčast žadatele je 20%.
Uznatelnými náklady jsou energie (voda, plyn, elektřina), nákup materiálu a drobného dlouhodobého majetku.
Nelze z ní hradit.
       · Pořízení investičního majetku, mzdové náklady.
V oblasti C bude rozděleno max. 200.000 Kč (tj. max. 33,3 % z celkové částky určené na grantový systém z rozpočtu města).
 
 
2) Předkládání žádosti
Žádosti o dotaci musí být zpracovány na formuláři, který je přílohou tohoto grantového systému.   Žadatel musí vyplnit všechny body žádosti. Tato písemná žádost se doručí na adresu Město Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko. Žádost o dotaci s výjimkou žádostí o dotaci typu B se předkládá do 16. ledna 2017. Příjem žádostí bude městem Jevíčko v předstihu avizován na webových stránkách a v Jevíčském zpravodaji. Povinnými přílohami k žádosti je smlouva o zřízení bankovního účtu (popř. fotokopie výpisu z bankovního účtu) podepsaná odpovědnou osobou žadatele v případě, že dotace bude čerpána bezhotovostně. Grantový systém připouští též hotovostní čerpání dotace.
Předkladatelé žádosti mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, školské právnické osoby nezřízené městem, zájmová sdružení a jiné neziskové organizace. Organizace, které jsou dále členěny na jednotlivé oddíly, kroužky apod. mohou požádat o grant z rozpočtu města za každý oddíl, kroužek apod. samostatně. U dotace typu A může být žadatelem i fyzická osoba, která čestným prohlášením potvrdí obecnou prospěšnost akce (aktivity).
Musí mít sídlo nebo zřízené kontaktní místo na území města Jevíčka a projekt musí být realizován na území města Jevíčka nebo musí být určen pro občany města Jevíčka.

 
3) Rozhodování o udělení dotací
Komise ve složení: předseda kontrolního výboru, předseda finančního výboru, předseda komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu a předsedkyně komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje doručené žádosti zkontrolují z formálního hlediska. Žádosti, které nebudou mít předepsané náležitosti, výše uvedená komise z dalšího rozhodování o přidělení dotace vyloučí.
Komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu ve spolupráci s předsedkyní komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje posoudí formálně vyhovující žádosti a navrhne výši finanční dotace.              
O přidělení konečné výše dotace rozhoduje Rada města (do 50 000,- Kč) a Zastupitelstvo města (nad 50 000,- Kč). Schválení návrhu zastupitelstvem města na rozdělení dotací v oblastech A, C proběhne do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

 
Hodnocení žádostí na aktivity typu A bude provedeno podle následujících kritérií:
a) Jednorázové akce:
1. Význam projektu, zapojení dětí, mládeže a veřejnosti – 40%
2. Dodržení plánovaného rozpočtu akce z minulého roku (pokud žadatel v minulém roce nedodržel výši celkových nákladů, tzn., že výše celkových nákladů na akci byla nižší o 20 a více procent, může mu být v následujícím roce dotace snížena, popř. mu nebude přiznána). Potvrzení tohoto parametru bude součástí vyúčtování – 40%
3. Závazek vlastní finanční spoluúčasti žadatele – 20%
 
b) Celoroční činnost:
1) Celoroční činnost s dětmi a mládeží – 40%
2) Dodržení plánovaného rozpočtu akce z minulého roku (pokud žadatel v minulém roce nedodržel výši celkových nákladů, tzn., že výše celkových nákladů na akci byla nižší o 20 a více procent, může mu být v následujícím roce dotace snížena, popř. mu nebude přiznána). Potvrzení tohoto parametru bude součástí vyúčtování – 40%
3) Závazek vlastní finanční spoluúčasti žadatele – 20%
 
Hodnocení žádostí na akce typu B bude provedeno na základě seznamu účastníků. Hodnotící kritérium může být zkušenost pořadatelů s podobnými projekty.
 
Hodnocení žádostí o dotace typu C bude provedeno na základě předloženého rozpočtu organizace. 
 
Žadatelé budou do 15 dnů od usnesení rady (zastupitelstva) města informováni, pokud jejich žádosti nebylo vyhověno a zároveň zde bude uveden důvod nevyhovění žádosti. 
 
 
4) Veřejnoprávní smlouva, vyúčtování dotace
Dle rozhodnutí orgánů města bude vypracována smlouva o poskytnutí dotace. Pokud příjemce dotace nepodepíše smlouvu do 1 měsíce od doby, co mu byla zaslána výzva k podpisu smlouvy, nárok na dotaci zaniká. Jakékoliv změny smlouvy mohou být stanoveny pouze formou dodatků k původní smlouvě.

 
5) Vyúčtování
Vyúčtování poskytnuté dotace dodá příjemce nejpozději do 15. ledna 2018. Vyúčtování bude zpracované na formuláři, který je přílohou tohoto grantového systému. Zároveň doloží kopie všech skutečně vynaložených prvotních účetních dokladů označených na originále „hrazeno z dotace Města Jevíčko ve výši ...... Kč a kopie dokladů prokazujících jejich zaplacení (výpis z banky, výdajový pokladní doklad. Příjemce dotace je povinen umožnit podle platných právních předpisů veřejnosprávní kontrolu.
 

6) Individuální finanční dotace
Na základě individuální žádosti žadatele a v odůvodněných případech jsou rada Města Jevíčka, případně zastupitelstvo Města Jevíčka oprávněni schválit poskytnutí finanční dotace. Žadatel může podat písemnou žádost prostřednictvím podatelny MěÚ Jevíčko, případně zaslat na adresu: Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, v průběhu celého roku 2017. Podmínky přidělení dotace a jejího vyúčtování budou stanoveny Smlouvou o poskytnutí dotace.
 
Mgr. Petr Votroubek, předseda komise VVMS
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
Ing. Jana Bartuňková, vedoucí FO
 
Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko dne 17. 10. 2016.
 
Přílohy:
Vzor formuláře pro podání žádosti PDF, WORD
Vzor formuláře pro podání žádosti typu D PDFWORD
Vzor vyúčtování poskytnuté dotace WORD
Podmínky grantového systému 2017 v PDF
 
 
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 26.květen 2017
22 : 47 : 11
Dnes má svátek Filip
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2017
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011