05-10/2019 Obnova kaple Zadní Arnoštov a restaurování barokních nástěnných maleb

Název akce: Obnova kaple Zadní Arnoštov a restaurování barokních nástěnných maleb
Popis: Drobná barokní architektura kapličky ve zlidovělém pojetí je dokladem barokní zbožnosti a výrazným krajinotvorným prvkem u silnice na Zadní Arnoštov na vrcholu kopce v lokalitě „U rybízu“. V rámci stavební obnovy objektu byly v loňském roce otlučeny venkovní štukové omítky a provedeny nové venkovní štukové omítky se silikonovým nátěrem v bílém odstínu. Dále byla demontována stávající vláknocementová krytina vč. bednění a nahrazena novým bedněním s krytinou z břidlicových čtverců v černém odstínu. Kaple byla opatřena novou brankou. Byla provedena repase také křížku nad vchodem s výměnou pískovcové patky. Stávající podlaha z pálených cihel byla vybourána a nahrazena novými plnými pálenými cihlami uloženými do cementové malty. Kolem kaple byl realizován okapový chodník z kačírku. Na stavební obnovu ve výši 92 tis., kterou prováděla spol. LAKMAL Letovice, čerpalo město dotaci Pardubického kraje 65 tis., částkou 10 tis. přispěl soukromý donátor pan Jiří Suk z Prahy. Na stavební obnově spolupracovalo též kamenosochařství Petr Hemzal a kovářství Pavel Továrek. V rámci obnovy kapličky nás zhotovitel při odstraňování starých nátěrů omítek upozornil na přítomnost nástěnných maleb, jejich následné restaurování proběhlo v letošním. Podle informací restaurátorky BcA. Martiny Bednářové, která průzkum a restaurování prováděla, se jedná o vzácné barokní malby z pol. 18. století s tím že takovýchto výzdob v malých lidových sakrálních stavbách není dochováno mnoho, tím je nález v Zadním Arnoštově zcela ojedinělý. Navíc jde o fresky provedené ve vápenné čisté vrstvě. Jedná se o malbu provedenou technikou fresco-secco, technikou malby do mokrého podkladu, domalování detailů pak za sucha. Stěny, římsa i klenba v interiéru kaple byly přemalovány vrstvami novodobých bílých nátěrů. Stěny byly v celé ploše navíc překryty vrstvou štuku. Na původní barokní malbě se nacházelo větší množství přemaleb, které znečitelňovaly částečně místy odkrytou barokní vrstvu malby, a to jak v celku, tak v detailech. Např. na středu klenby se nacházela novodobá výmalba figury P. Marie nebo, dle přiložené skici od badatele Jaroslava Mackerleho, sv. Veroniky. Jedná se však o přemalbu z 20. století (malba temperou, Balakrylem), která byla při restaurování odstraněna. Důležitým objevem je datace v nápisové části dole na čelní stěně: „Jahr...1768“ týkající se vzniku výmalby. Čelní stěně dominuje zpodobnění Nejsvětější Trojice, na levé stěně je výjev Krista Trpitele s andělem, naproti podobizna P. Marie Bolestné. Strop zdobí nebeská mračna s andílky. Cena restaurátorských prací vč. průzkumu byla 143 tis., přičemž Pardubický kraj přispěl 50 tis. Jedná se o historicky dochovanou a po umělecké stránce velmi cennou původní barokní výmalbu.
Celkové náklady: Stavební část 92.176 Kč, Restaurování maleb 143.000 Kč
Dotační podpora: Stavební práce 75.000 Kč, restaurátorské práce 50.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Pardubický kraj, soukromý donátor
Realizace akce: 5/2018 - 10/2019

img_2019_kapleza_01_b.jpg

img_2019_kapleza_02_b.jpg

img_2019_kapleza_03_b.jpg
 

img_2019_kapleza_04_b.jpg

img_2019_kapleza_05_b.jpg

img_2019_kapleza_09_b.jpg

img_2019_kapleza_06_b.jpg

img_2019_kapleza_07_b.jpg

img_2019_kapleza_08_b.jpg