Ankety

Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/kolektivy sportovního, kulturního a spolkového života pro rok 2019

Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Hodnotící orgán: Rada města s doporučením komise kulturní a komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu

Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:

 1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anketního lístku, který bude potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jednotlivými občany.
 2. Ve druhém kole provedou obě poradní komise na základě veřejných návrhů redukci pouze na pět nominantů v jednotlivých oblastech (a v případě jednotlivců i kategoriích), které předloží radě města již v navrženém pořadí. Rada města provede konečné schválení oceněných osobností/kolektivů.

Vyhlašované oblasti:

 • osobnost/kolektiv sportovního života
 • osobnost/kolektiv kulturního života
 • osobnost/kolektiv spolkového života                   

Vyhlašované kategorie (pouze pro jednotlivce):

 • 1. žáci a studenti do 18 let
 • 2. dospělí 19 až 60 let
 • 3. senioři nad 60 let

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení  ZDE ) odevzdávejte osobně v TIC.
Možno zaslat také naskenované e-mailem na  infojevicko@seznam.cz . Termín pro odevzdání nebo zaslání anketních lístků do 31. 12. 2019.

Vyhodnocení ankety proběhne v rámci tradičního setkání se zástupci spolků 9. ledna 2020 v 17:30 na zámečku.

 

Anketa - Cirkusy bez zvířat


Výsledek ankety na téma Cirkusy bez zvířat:

Vážení občané,od 1.4.do 14.5.2019 jste měli možnost hlasovat ve webové anketě Města Jevíčka na téma „Cirkusy v Jevíčku bez zvířat“.
Hlasování bylo uzavřeno s výsledkem, kdy pro omezení cirkusů se zvířaty hlasovalo 550 respondentů - 65,7 % a pro neomezování hlasovalo  287 respondentů - 34,3 %.
Rada města projednala výsledek ankety na schůzi 20.5.2019 a vzala na vědomí také veškeré další aspekty, zejména fakt, že pokud by celorepublikově došlo na zákaz cirkusů, nastal by velký problém se zvířaty, která v současných cirkusech existují a jsou celoživotně zvyklá na tento režim. V této situaci není vůbec promyšleno jejich další umístění a existuje tak riziko, že jejich chovatelé nebudou schopni zajišťovat jejich další péči.
Vzhledem k těmto skutečnostem rada rozhodla, že pro Město Jevíčko nebude vydávat zákaz účinkování cirkusů se zvířaty, ale bude před sjednáním cirkusového představení důsledně prověřováno o jaký cirkus se jedná, jaká zvířata cirkus v představení využívá a zda se jedná o solidní organizaci.
Rozhodli jsme tak také proto, protože zájem o cirkusová představení v Jevíčku je ze strany cirkusů minimální, proto také nebudeme situaci vyhrocovat přísným zákazem této činnosti.

Dušan Pávek, dipl.um.
starosta města Jevíčka


 

Anketa - Zavedení placeného parkování na Palackého náměstí

Vážení občané,
zastupitelstvo Města Jevíčka projednávalo na základě podnětu  Komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost Města Jevíčka otázku zavedení placeného parkování na Palackého náměstí v Jevíčku formou parkovacích automatů, které by mohly být instalovány u parkovišť  na náměstí. S tímto řešením se již částečně počítalo při rekonstrukci Palackého náměstí v roce  2010, kdy byly umístěny dopravní značky „ZÓNA PLACENÉ PARKOVIŠTĚ“, avšak tyto jsou zneplatněny oranžovým přeškrtnutím, dále byly v rámci projektu položeny zemní kabely pro budoucí napojení parkovacích automatů.

Důvodů ke zpoplatnění parkování je několik:

 1. Redukce dlouhodobě parkujících vozidel na parkovištích, která zabírají místo ostatním návštěvníkům náměstí.
 2. Motivace majitelů vozidel ke změně životního stylu, kdy řada řidičů zejména místních může vyrazit do centra města pěšky, což by mělo pozitivní dopad na ekologii i snížení provozu.
 3. Ekonomický přínos do pokladny města, zisk by mohl být použit např. na snížení nákladů za komunální odpad a mohl by snížit každému občanu města roční poplatek za odpady, minimálně o několik desítek korun.
 4. Každoroční náklady města na údržbu plochy náměstí.

Na Palackého náměstí se nachází cca 150 parkovacích míst, které je možné zpoplatnit.  Řešení by mohlo být následující: 

 • první 1 hodina nebo celá hodina zdarma 
 • dále poplatek 5,- Kč za hodinu parkování
 • možnost prodeje ročních parkovacích karet v ceně cca 300 – 500 ,- Kč, tzn. při vystavené kartě za sklem vozidla řidič nemusí po celý rok kupovat parkovací lístky

Obdobný systém parkovacích automatů funguje v okolních městech, např. Moravské Třebové, Boskovicích nebo Konici  a domníváme se, že by mohl dobře fungovat i v Jevíčku. Na druhou stranu  však vnímáme např. názory majitelů provozoven  a obchodů na náměstí v Jevíčku, kteří se zavedení placeného parkování obávají. Očekávaný příjem z parkovacích automatů by mohl ročně činit několik set tisíc  korun.

Před takto závažným rozhodnutím zastupitelstvo pověřilo radu města vyhlášením veřejné ankety k dané problematice.

Proto Vás tedy prosíme o Váš názor, zda souhlasíte se zavedením placeného parkování na Palackého náměstí či nikoliv, případně máte jiný návrh k organizaci parkování  na náměstí nebo jiných lokalitách města. Váš názor můžete vyjádřit hlasováním na webu města v odkazu ANKETA nebo vystřihnout níže připravený anketní lístek a odevzdat jej v Turistickém informačním centru v Jevíčku nebo v Městské knihovně. Hlasování na webu i listinnou formou bude probíhat od 1. do 30. 9. 2017.

Za Váš názor předem děkujeme, vedení města Jevíčka.


Zveřejňujeme výsledek ankety ke zpoplatnění parkování na Palackého náměstí v Jevíčku:
Uděleno:
568 hlasů PRO ZPOPLATNĚNÍ,
572 hlasů PROTI ZPOPLATNĚNÍ,
15 hlasů PRO VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ.
Výsledek ankety bude předán zastupitelstvu města k projednání. Více zde PDF