ODKAZY

Povinně zveřejňované informace Tisk článku  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

• 1. Název:
Město Jevíčko

• 2. Důvod a způsob založení:
Po roce 1989 došlo ke zrušení soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice v návaznosti na celostátní úpravu realizována reforma místní správy, byl i zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Ten byl dále zrušen a v roce 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Město provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Rozhodujícím principem fungování města je princip samosprávy - město spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem a v souladu se svými potřebami. Město vykonává na svém území státní správu ve věcech, jejichž výkon mu byl zákonem svěřen.  Působnost v těchto věcech je přenesenou působností města.

• 3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

• 5. Případné platby lze poukázat:
Komerční banka a. s., číslo účtu: 19-2526591/0100

• 6. IČ:
00276791

• 7. DIČ:

CZ00276791

• 8. Dokumenty:
Rozpočet

Strategický plán rozvoje města

• 9. Žádosti o informace
O informace lze požádat osobně na podatelnu MěÚ Jevíčko, poštou na adresu Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 JEVÍČKO, elektronicky  nebo datovou zprávou na číslo schránky id: behbdug.

• 10. Příjem žádostí a dalších podání
Podatelna MěÚ Jevíčko na výše uvedené adrese.

• 11. Opravné prostředky 
1. Odvolání se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny MěÚ Jevíčko.
2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.


• 12. Formuláře
O informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. lze požádat libovolnou písemnou formou, struktura formuláře není stanovena.

• 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Odkaz na Portál veřejné zprávy České republiky http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

• 14. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  (PDF)

Odkaz na Sbírku zákonů MVČR
http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-93409.aspx

Vyhlášky a nařízení města

• 15. Úhrady za poskytování informací
Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF)
Sazebník úhrad (
PDF)

• 16. Licenční smlouvy
Nejsou.

• 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


• 18. Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města
Mateřská školka Jevíčko - rozpočet na rok 2019 střednědobý výhled hospodaření (PDF)
Podnik bytového hospodářství města Jevíčka - rozpočet na rok 2019 střednědobý výhled hospodaření (PDF)
ZŠ Jevíčko - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled hospodaření 2020-2021 (PDF)
ZUŠ - rozpočet a střednědobý výhled hospodaření (PDF)
 

• 19. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce, "Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s. r. o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
1. ID datové schránky:    5b36car
2. adresa sídla:               Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo:            732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail:                       

 
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 19.únor 2019
17 : 00 : 12
Dnes má svátek Patrik
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2019
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011