cze ger eng rus
ODKAZY

Projekt Obce sobě  Tisk článku  

Město Jevíčko se od 3. prosince 2013 zapojilo jako smluvní partner do realizace pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001), zkráceně Obce sobě. Jedná se o celorepublikový projekt, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Oficiální stránky projektu: www.obcesobe.cz.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to především v oblastech jejich samostatné působnosti − ve školství, sociálních službách, odpadovém hospodářství a volitelném tématu. Jako volitelné téma byla zvolena zaměstnanost a podpora podnikání. Stalo se tak na 1. oficiálním setkání představitelů obcí dne 23. června 2014 v Moravské Třebové, kde se zástupci obcí shodli na tom, že jako největší problém ve správním obvodu ORP Moravská Třebová vnímají vysokou nezaměstnanost. Na tomto setkání dále realizační tým projektu seznámil představitele obcí s výsledky analytických prací při tvorbě strategického dokumentu a návrhy řešení zjištěných problémů.

Fotografie z 1. oficiálního setkání představitelů obcí:

V období po 1. oficiálním setkání představitelů obcí se realizační tým věnoval zejména návrhové části strategického dokumentu. Nejprve vytvořil prvotní návrh vize, který byl 26. srpna 2014 zpřesněn metodou brainstormingu na setkání představitelů obcí do následující podoby:

Obce a města ve správním obvodu ORP Moravská Třebová efektivně spolupracují v řadě oblastí. Školy a školská zařízení poskytují kvalitní vzdělávání a dostatečně komunikují s partnery. Díky úspěšnému komunitnímu plánování jsou v regionu dostupné sociální služby, které odpovídají potřebám obyvatel. Obce i města sdílí zodpovědný přístup v odpadovém hospodářství a společným úsilím snižují produkci směsných komunálních odpadů, zasazují se o osvětu společnosti a čistotu krajiny. Pokud jde o podporu zaměstnanosti a podnikání, vhodně využívají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti i dotačních programů na podporu zaměstnanosti. V neposlední řadě vytvářejí podmínky pro spolupráci škol s místními podniky.

V další fázi projektu začal realizační tým zpracovávat problémové okruhy, které byly ověřeny na setkáních tzv. fokusních skupin. Fokusní skupiny byly složeny jak z představitelů obcí, tak i odborné veřejnosti. Pro každé ze čtyř témat proběhlo jedno setkání. K problémovým okruhům byly následně navrženy konkrétní cíle, které by měly vést k vyřešení nebo překonání daného problému. 
 
Fotografie ze setkání uskutečněných k návrhové části strategie:

Ve správním obvodu ORP Moravská Třebová spolupracovalo všech 33 obcí s realizačním týmem na vytvoření strategie. Finální verze Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání byla schválena Svazem měst a obcí ČR dne 25. března 2015.

Strategii vzali na vědomí zástupci obcí na 2. oficiálním setkání představitelů obcí, které se konalo 22. dubna 2015 v Moravské Třebové. Na tomto setkání byli také představitelé obcí informováni o bezplatně vytvořeném návrhu aktualizovaných stanov pro dobrovolný svazek obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, které lze využít, a o záměru vytvoření servisního centra. O zřízení servisního centra, které má zajišťovat administrativní podporu obcím I. typu, projevila zájem většina starostů ve SO ORP Moravská Třebová.

Fotografie z 2. oficiálního setkání představitelů obcí:

Projekt na podporu meziobecní spolupráce měl být původně ukončen do 30. června 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako řídicí orgán OP LZZ financovaného z ESF schválilo k 9. dubnu 2015 prodloužení tohoto projektu do 30. listopadu 2015.
Díky prodloužení projektu budou moci být co nejlépe dokončeny všechny potřebné práce a zajištěny výstupy maximálně přínosné pro města i obce a jejich občany. V rámci prodloužené části projektu se budou realizovat dvě nové klíčové aktivity:
• „Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci“ - účelem této klíčové aktivity je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v rámci vybraných volitelných témat, které se zaměří na hledání konkrétních způsobů řešení situace v území, zkoumání efektivity možných řešení, podporu konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod.
• „Tvorba Akčního plánu a rozvojových aktivit MOS“ - účelem této klíčové aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, které chtějí obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) na základě přijatého strategického dokumentu v území ORP realizovat.
 
Koordinátorem meziobecní spolupráce ve SO ORP Moravská Třebová je Mgr. Pavel Šejnoha (). V realizačním týmu dále působí Bc. Jiří Kantořík a Ing. Lenka Porketová. V projektu byla také zaměstnaná od 1. června 2014 do 31. května 2015 Miroslava Šejnohová jako tematická expertka.
 


Výstupy projektu:

Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání (PDF)

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová (PDF)

Meziobecní spolupráce - inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti (PDF)

Inspirujte se z meziobecní spolupráce (PDF)

Dotazníkové šetření A (PDF)

Dotazníkové šetření B (PDF)

Bezplatná právní poradna k problematice meziobecní spolupráce (PDF)

Zpráva o postupu realizace projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (PDF)

Prezentace z 1. oficiálního setkání představitelů obcí (PDF)

Záznam z 1. oficiálního setkání představitelů obcí (PDF)

 Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová (PDF)

Seznam cílů (PDF)

Zpráva o postupu realizace projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (PDF)

Prezentace z 2. oficiálního setkání představitelů obcí (PDF)

Záznam z 2. oficiálního setkání představitelů obcí (PDF)

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 26.únor 2020
13 : 34 : 22
Dnes má svátek Dorota
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
loader
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2020
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011