Investiční oddělení

Investiční oddělení

 • zadává a vede tvorbu investičních projektů a zajišťuje jejich realizaci
 • zajišťuje a zpracovává podklady pro výběr dodavatelů, organizuje výběr dodavatelů dle platných předpisů
 • připravuje a realizuje údržbu investičního charakteru staveb v majetku města
 • předkládá návrhy na stavební činnost a činnost údržby investičního charakteru majetku města a zapracovává je do návrhu rozpočtu příslušného roku
 • připravuje a zajišťuje projektovou dokumentaci včetně projednání pro jednotlivé akce a to v rámci předprojektové, projektové a realizační činnosti
 • vykonává funkci investora na stavbách všeho druhu, zajišťuje všechny náležitosti spojené s uvedením staveb do provozu, jednání s dodavateli akcí, dohled nad prováděním staveb
 • provádí činnosti spojené s kolaudací staveb a převodem investic do majetku města
 • spolupracuje na tvorbě koncepce městské architektury a veřejné zeleně
 • zajišťuje správu městské veřejné zeleně, plánuje rekonstrukce a údržbu veřejné zeleně a provádí kontrolu ve věcech zajištění údržby a správy veřejné zeleně ve spolupráci s odborem organizačním
 • zajišťuje koncepční činnost v rámci platného územního plánu města
 • zajišťuje uložení schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města
 • podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci
 • podílí se na pořízení a správě územně technických podkladů pro území města
 • vyřizování ohlášení případně stavebních povolení při provádění oprav či rekonstrukcí objektů v majetku města
 • žádá jménem města o územní rozhodnutí a stavební povolení
 • zpracovává údržba vyjádření k překopům na místních komunikacích v rámci správy místních komunikací
 • sleduje dotační tituly a granty, zajišťuje podklady k žádostem z různých dotačních zdrojů, plní podmínky a kontroluje plnění podmínek realizovaných dotací a grantů
 • podává žádosti do Programu regenerace MPZ a MPR
 • spolupracuje s nadřízeným orgánem ve věci památkové péče a dotčenými orgány a je členem pracovní skupiny pro památky

 

Město Jevíčko informuje o provádění stavby: „ Jevíčko, obd. K TS383 – zákon. důvody, OP, kabely NN, VN“