Nový areál technických služeb a sběrného dvora v Jevíčku

Název akce: Nový areál technických služeb a sběrného dvora v Jevíčku
Popis: Jedná se o stavbu uzavřeného areálu sestávající ze zpevněných ploch, dvou přízemních objektů, které budou sloužit jako zázemí, dílny a sklady, tří ocelových přístřešků a oplocení. SO01 Zpevněná plocha Jedná se o asfaltovou zpevněnou plochu, která bude sloužit pro pohyb a odstavování vozidel, a pro uložení kontejnerů na tříděný odpad. Plocha bude vyspádována a odvodněna směrem na terén. Plocha bude provedena ve dvou etapách. SO02 a SO06 – budovy zázemí technických služeb a sběrného dvora Obě budovy budou přízemní nepodsklepené s pultovou střechou. Každá z budov má menší zděnou část, která obsahuje administrativu a zázemí zaměstnanců a halovou část z ocelové nosné konstrukce pokrytou sendvičovými panely. Halové části slouží jako garáže a dílny. SO03, SO07 a SO08 – ocelové přístřešky Jedná se o venkovní ocelové přístřešky určené pro parkování techniky a pro ukládání odpadu. Jsou tvořeny konstrukcí z ocelových profilů a střechou z trapézového plechu. Součástí SO03 je ohradní a opěrná stěna z nasucho kladených betonových bloků na půdorysu písmene U, ve vzniklé kóji bude skladován sypký materiál. SO04 – oplocení Východní část oplocení areálu bude tvořeno stěnou ze ztraceného bednění, která bude zároveň částečně sloužit jako opěrná vyrovnávající výškový rozdíl cca 800mm. Stěna bude v částech svého obvodu tvořit obvodovou stěnu objektů SO07 a SO08. Severní úsek oplocení podél chodníku bude sestávat ze sloupků a pletiva ve 3D provedení. Vjezd do areálu je zajištěn dvěma elektricky posuvnými branami. Po západní straně areálu bude průhledný plot z ocelových sloupků a drátěného pletiva. Na jižní straně mezi SO06 a SO03 bude plot z trapézového plechu. Výška oplocení bude 2,2m (lokálně do 2,5 m). Horizont realizace 2020 – stavební povolení, soutěž na zhotovitele, 2021 zahájení výstavy 1. etapy sběrného dvora se zpevněnými plochami a oplocením. 2022 dokončení 1. etapy.
Celkové náklady: 19,8 mil. Kč - z toho 1. etapa 11,2 mil. Kč

img_pdf.png Souhrnná technická zpráva
img_pdf.png Technická zpráva (PDF)
img_pdf.png Situace širších vztahů (PDF)
img_pdf.png Koordinační situace (PDF)
img_pdf.png Půdorys (PDF)
img_pdf.png Pohledy 1 (PDF)
img_pdf.png Pohledy 2 (PDF)
img_pdf.png Propočet souhrnných nákladů stavby (PDF)

 

img_2019_arealts_foto_lokality.jpg