Právní oddělení

Právní oddělení

V oblasti samostatné působnosti na úseku právních služeb

 • vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy a řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech
 • podílí se a zabezpečuje tvorbu právních a vnitřních předpisů města po legislativní i obsahové stránce, případně spolupracuje legislativně na přípravě právních a vnitřních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu
 • poskytuje právní konzultace a porady orgánům města a subjektům, jejichž zřizovatelem je město
 • vede evidenci právních a vnitřních předpisů města a zabezpečuje vkládání Obecně závazných vyhlášek a nařízení města do informačního systému „Sbírky právních předpisů ÚSC“ vedenou elektronicky u MV ČR
 • provádí šetření a potvrzuje skutečnosti o občanech, pro potřeby soudů, Policie ČR a dalších orgánů k tomu zmocněných zvláštními zákony
 • na základě pověření orgány města zastupuje město před soudy, správními orgány, v konkurzních řízeních
 • zastupuje město ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení
 • podává návrhy v řízení občanskoprávním, zejména žaloby o zaplacení, určení vlastnictví
 • podává trestní oznámení
 • koncipuje smlouvy, spolupracuje při jejich přípravě, provádí právní kontrolu jejich obsahu
 • administrativně zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných a komunikuje s probační a mediační službou, která zprostředkovává tyto práce

Na úseku výkonu státní správy

 • projednává přestupky zejména podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zák. č. 250/2016 Sb.) a zákona o některých přestupcích (zák. č. 251/2016 Sb.) a jiné správní delikty, rozhoduje ve věci přestupků a jiných správních deliktů, ukládá pokuty a jiné sankce
 • v rámci přestupkové agendy vede úplnou evidenci – rejstřík přestupků, přijímá oznámení, vymezí kvalifikaci jednání pachatele, zabezpečuje předvolání, výzvy k jednání a výzvy poškozeným, postupuje přestupky jiným úřadům, u návrhových přestupků sleduje lhůty a realizuje odložení věci
 • provádí lustraci podle § 106 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zápisem pravomocných rozhodnutí o přestupcích uvedených v § 107 téhož zákona do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů