Sběrný dvůr, likvidace odpadů

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Nově máme v Turistickém informačním centrum Jevíčko na prodej sadu tří tašek na třídění odpadů na papír, sklo a plast o objemu 20 litrů.
Více informací viz PDF


 

 

Společnost SUEZ oznamuje, že 12. 7. a 26. 7. 2021 bude probíhat poslední čipování dosud neočipovaných sběrových nádob. Žádáme všechny občany, aby nahlásili požadavek na očipování popelnice nejpozději do 11. 7. případně do 25. 7. 2021. Tyto termíny jsou pro nahlášení na MěÚ Jevíčko nejzazší možné. Oznámit požadavek můžete telefonicky, emailem nebo osobně na podatelně MěÚ. Děkujeme.
 


 

Kalendář svozů 2021 - Jevíčko (svozy od domu - plast, papír) PDF


 

Prodloužení příjmu závazných objednávek nádob k systému separovaného sběru odpadu "door to door" v Jevíčku do konce dubna

Vážení spoluobčané,
město Jevíčko prodlužuje termín pro příjem závazných objednávek nádob k systému separovaného sběru odpadu "door to door" v Jevíčku do konce dubna. Formuláře si můžete vyzvednout na MěÚ Jevíčko nebo stáhnout na webu města v odkazu „Služby, potřebuji vyřídit - Sběrný dvůr, likvidace odpadů“. Lze také použít formulář z únorového zpravodaje. Vyplněné formuláře vhazujte nejlépe do poštovní schránky u vchodu do MěÚ.

Zavedení systému je závislé na úspěšné (bezplatné) distribuci nádob občanům, SVJ nebo SBD a na optimálním nastavení plánovaných svozů ve spolupráci se společností SUEZ CZ, proto Vás prosíme, abyste se do systému v největší možné míře zapojili. Díky Vám může město snížit produkci komunálního odpadu, zlepšit třídění odpadů, a to vše bude mít kladný dopad na ekonomiku města, životní prostředí a v budoucnu zřejmě i na výši poplatku za odpady, který všichni jako občané dle zákona hradíme. Se zavedením nového systému navíc uvažujeme o snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu na 1 x 14 dní!


Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta


 

V průběhu roku zavedeme nový systém třídění odpadu „u domu“

Vážení spoluobčané,

město Jevíčko bylo úspěšné se žádostí o dotaci na pořízení sběrových nádob k likvidaci tříděného odpadu z domácností v projektu „Zavedení systému door to door v Jevíčku“. V tomto projektu se jedná o nákup barevných popelnic a kontejnerů v částce cca 1,7 mil Kč, který bude spolufinancován dotací 85% v rámci Operačního programu Životní prostředí. Bude pořízeno 600 ks 240 l nádob na papír a 600 ks 240 l nádob na plasty. Nádoby budou rozmístěny k jednotlivým rodinným domům. Předmětem projektu je dále pořízení 1 100 l kontejnerů. Tyto kontejnery budou určeny pro sběr a třídění papíru, plastů, skla a bioodpadu na veřejných sběrných hnízdech, a v případech, kde bude možné umístění u bytových domů, také k bytovým domům. Předpokládá to určitou úpravu či rozšíření stávajících sběrných míst např. na sídlišti. Tam, kde bude možné u bytových domů umístit pouze menší nádoby, počítáme i s tímto řešením. Na konci roku byl vysoutěžen a zastupitelstvem schválen dodavatel nádob, aktuálně tedy běží lhůta pro dodávku nádob. Obdobně jako to bylo u kompostérů, budou nádoby bezplatně zapůjčeny občanům na základě podepsané smlouvy.

Realizací projektu dojde ke zlepšení stávající situace v oblasti odpadového hospodářství v Jevíčku. Doplněním stávajícího systému na separaci a sběr tříděného odpadu dojde ke zvýšení kapacity systému a tím i ke zvýšení množství materiálově využitého odpadu. Dojde tak ke snížení množství směsného odpadu ukládaného na skládku. Se zavedením nového systému uvažujeme o snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu na 1x14 dní. Tříděný odpad by se potom začal vyvážet jedenkrát měsíčně. Nádoby na tříděný odpad budou opatřeny čipem, množství svezeného odpadu bude průběžně evidováno. Taktéž uvažujeme o evidenci nádob na směsný komunální odpad. Získaná data budou kromě množství odpadu umožňovat přesnou evidenci svezených nádob a správný rozpočet tonáže obcím i domácnostem. Evidence do budoucna pomůže s optimalizací služeb v odpadovém hospodářství našeho města. Zavedení systému je závislé na úspěšné distribuci nádob občanům, SVJ nebo SBD, na nastavení plánovaných svozů ve spolupráci se společností SUEZ CZ, proto Vás prosíme, abyste se do systému zapojili. Díky Vám může město snížit produkci komunálního odpadu, zlepšit třídění odpadů, a to vše bude mít kladný dopad na ekonomiku města, životní prostředí a v budoucnu zřejmě i na výši poplatku za odpady, který všichni jako občané dle zákona hradíme. Zavedení nového systému plánujeme po vyřešení všech uvedených záležitostí od poloviny tohoto roku. V tomto čísle zpravodaje naleznete též objednávkový formulář na bezplatnou zápůjčku nádob. Ke stažení zdeTento odevzdejte nejpozději do 31. 3. 2021 na MěÚ Jevíčko nebo v informačním centru. Děkujeme za vaši iniciativu.

Vedení města Jevíčko


 

Sběrný dvůr (objekt bývalé sodovkárny)

Provozní doba sběrného dvora města Jevíčka?

Pondělí 7,00 – 12,00
Středa 7,00 – 11,30     12,00 – 17,00
Pátek 12,00 – 17,00
Sobota 7,00 – 12,00

Tel: 733 539 809
Pověřený pracovník sběrného dvora František Stejskal. 

Plán odpadového hospodářství Města Jevíčka na období 2016 - 2025 (PDF)

Stanovisko Pardubického kraje k Plánu odpadového hospodářství Města Jevíčka (PDF)

Sběrný dvůr města Jevíčko – prodloužení souhlasu k provozu
Souhlas s provozováním SD Jevíčko vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje 17. 10. 2019 (PDF)


- Provozní řád sběrného dvora Jevíčko (PDF)
- Interní pokyn pro ukládání komunálního odpadu ve sběrném dvoře Města Jevíčko (PDF)
- Souhlas s provozováním sběrného dvora (PDF)
- Pravidla pro ukládaní zeminy a suti Město Jevíčko (PDF)
- Stávající rozmístění kontejnerů pro tříděný odpad (PDF)
Sběr jedlých olejů v PET lahvích na sběrném dvoře Jevíčko

737 151 933Vývoz popelnic
vývoz komunálního odpadu provádí firma SUEZ Využití zdrojů a.s. Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno. Tel. 516 426 411. Četnost vývozu 1 x týdně v pondělí pro k. ú. Jevíčko - město a Jevíčko - předměstí, 1 x za 14 dní v úterý pro k. ú. Zadní Arnoštov (v období červenec a srpen 1 x týdně v úterý)

Svozy tříděného odpadu
vývoz tříděného odpadu provádí firma SUEZ Využití zdrojů a.s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno. Tel. 516 426 411.

Vývoz  septiků
v případě potřeby se mohou občané obracet na tyto firmy:

  • CHEMwork (Petr Türk, Borotín 78, 679 37 Borotín, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz)
  • VHOS a. s., provozovna ČOV Jevíčko (vedoucí Jan Doležel, tel: 724 121 507, e-mail: dolezelj@vhos.cz)
  • Pavel Holler (Biskupice - Zálesí 3, tel: 737 151 933)