Sociální oddělení

Sociální oddělení

V rámci sociální agendy

 • zabezpečuje agendu sociální práce v přenesené působnosti obecního úřadu
 • při výkonu své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce obecního úřadu a vnitřními předpisy úřadu
 • pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potencionálním klientem v jejich přirozeném prostředí
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce úřadu
 • podílí se na propagaci a seznamování občanů s nabídkou obecního úřadu v agendě sociální práce
 • provádí posouzení životní situace klienta
 • provádí zplnomocnění klientů, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů
 • provádí sociální práci zaměřenou na změnu sociálního prostředí „obce a klienta“
 • monitoruje a spolupracuje se subjekty, které navazují na vlastní výkon svojí pracovní činností, za účelem koordinace jejich aktivit ve prospěch klienta (budování neformální a formální sítě)
 • používá metody sociální práce vůči klientovi podle potřeby řešení sociálního problému
 • vede podklady a zpracovává údaje pro souhrnné statistiky a další dokumentaci
 • poskytuje základní i odborné sociální poradenství, zejména osobám v hmotné nouzi
 • zachovává mlčenlivost a dodržuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, interní předpisy, pokyny a všechna další opatření, která byla přijata z důvodu zajištění ochrany osobních údajů
 • nakládá s osobními údaji, k nimž má z důvodu své pracovní činnosti přístup a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu jiných osob k těmto údajům, k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování, poskytování jiným osobám nebo použití k jinému účelu než k jakému je oprávněn je používat v souvislosti s výkonem svojí pracovní činnosti
 • na dožádání orgánů státní správy provádí šetření různých aspektů životní situace občanů města
 • zpracovává Standardizovaný záznam sociálního pracovníka dle příslušné vyhlášky MPSV a další dokumentaci
 • spolupracuje s ostatními subjekty při řešení nepříznivé sociální situace, zvláště s Úřadem práce ČR

 

V rámci všeobecné správy vnitřních věcí státu

 • vyhotovuje rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a vede evidenci spisů                
 • komplexně vede agendu evidence obyvatel
 • vydává rozhodnutí o trvalém pobytu
 • zastupuje na matrice (vystavování matričních dokladů – rodných, oddacích a úmrtních listů)
 • ověřuje opisy listin a podpisy na listinách
 • provádí povolování kulturních akcí
 • v rámci organizačního odboru komplexně zajišťuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, volby do Senátu Parlamentu ČR, volby prezidenta, krajské volby a volby do zastupitelstev obcí a vyhotovuje voličské seznamy