Generel zeleně

Generel zeleně pro město Jevíčko a Zadní Arnoštov 

Generel zeleně je rozsáhlá dokumentace, která monitoruje současnou zeleň na území tří katastrálních území Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí a Zadní Arnoštov a dále v širším kontextu navrhuje vhodné plochy pro zachování stávající a vytvoření nových ploch zeleně na jmenovaných katastrálních území.

img_pdf.png tabulka Jevíčko
img_pdf.png tabulka Arnoštov
img_pdf.png Jevíčko - návrh
img_pdf.png Jevíčko - průzkum
img_pdf.png Arnoštov - návrh
img_pdf.png Arnoštov - průzkum

Návrhy nových výsadeb před hřbitovem

Komise životního prostředí na svém prosincovém jednání diskutovala problematiku stromů před hřbitovem. Vitalitě lip a javoru v této lokalitě se komise věnuje opakovaně. Jejich stav mapuje znalecký posudek Ing. Janíkové z roku 2012, který doporučil šest z osmi vzrostlých stromů odstranit z důvodů zdravotních a provozní bezpečnosti. Situace byla dále posuzována odborníky z oblasti ošetřování dřevin stromolezeckou metodou, aby se vyhodnotila možnost řešit problematický stav ořezem s celkovým odlehčením koruny a použitím bezpečnostní vazby. Tato varianta se podle přítomných jeví jako dlouhodobě neperspektivní. Již v minulých letech byly provedeny několikrát bezpečnostní ořezy proschlých větví, zabezpečení korun vazbou. Byl proveden také průzkum korun z vysokozdvižné plošiny, při kterém bylo zjištěno, že kosterní větve jsou plné dutin a kmeny napadené houbou, která je pravděpodobně přítomná také v kořenovém systému. Vzhledem k neuspokojivému a neperspektivnímu stavu stromů doporučila komise nechat odborně zpracovat dva návrhy koncepčního řešení plochy při variantě vykácení stávajících stromů včetně řešení napojení cesty ke kapličce a osazení laviček a dále doporučila seznámit s aktuálním stavem zastupitelstvo města. V podstatě se jedná o dvě možnosti - zachovat koncept liniové výsadby nebo kombinovat liniovou výsadbu s parkovou. S ohledem na stáří stávajících stromů by bylo vhodné použít k následné výsadbě vzrostlejší sazenice, jak tomu bylo například v případě Palackého náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého. Zda opravdu zvolit toto „razantní“ řešení a v jakém horizontu je na další diskuzi, obdobně jako konkrétní rozmístění nových stromů, nicméně stále se zhoršující stav stromů a s tím související bezpečnost místa nás nutí o tom vážně přemýšlet. Současně mohou občané vyjádřit své názory a náměty odeslat na e-mailové adresy: mistostarosta@jevicko.czjelinek@jevicko.cz. Budeme se jimi rádi zabývat.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Varianta 1 - nákres (PDF)

img_genzelene_var101_b.jpg

img_genzelene_var102_b.jpg

img_genzelene_var103_b.jpg

Varianta 2 - nákres (PDF)

img_genzelene_var201_b.jpg

img_genzelene_var202_b.jpg

img_genzelene_var203_b.jpg

Vizualizace P. Konečná, R. Štindlová
výsadba varianta 1 (PDF)
výsadba varianta 2 (PDF)