Městská policie

Navštivte stránky Městské policie Jevíčko (mpolicie.jevicko.cz)

Informace o zřízení MP Jevíčko (PDFDOCX)

Městská policie Jevíčko byla zřízena usnesením zastupitelstvem města, obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016. Městská policie je výkonným orgánem města, který primárně zajišťuje veřejný pořádek ve městě. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti svého města a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.  Oficiálně svoji činnost zahájí dne 1.7.2017. 

Služebnu Městské policie Jevíčko najdou občané v přízemí budovy Městského úřadu Jevíčko. Kontaktní údaje:

MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO
Palackého nám. 1
569 43  Jevíčko
telefon – pevná linka: 464 620 502
Hlídka Městské policie: 733 530 156
e-mail: mpolicie@jevicko.cz
Internet: www.jevicko.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 07:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin
Mimo úřední hodiny se mohou občané na strážníky MP obracet ve všední dny v době: 07:00 – 15:00 hodin, v naléhavých případech telefonicky i mimo pracovní dobu.

img_mp_znak.png

Městskou policii řídí starosta města a jím pověřený strážník – velitel MP. Strážníci se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Svoji příslušnost k městské policii prokazují strážníci stejnokrojem s odznakem, identifikačním štítkem na prsou a nášivkou s názvem obce na záloktí levého rukávu. Dále může strážník prokázat svoji příslušnost k městské polici pouze průkazem pracovníka městské policie nebo slovním prohlášením „MĚSTSKÁ POLICIE“.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona: 

 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 
 • dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce (města), 
 • podílí se, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici nebo zvláštním zákonem, na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích, 
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku - a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem tak činí opatření k jeho obnovení, 
 • podílí se na prevenci kriminality v obci (městě),
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci (městě), 
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce (města), 
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

K zabezpečení plnění výše uvedených úkolů mají strážníci zákonem o obecní policii (zák. č. 553/1991 Sb.) svěřeny tyto pravomoci:

 • Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11)
 • Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
 • Oprávnění předvést osobu (§ 13)
 • Oprávnění odebrat zbraň (§ 14)
 • Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15)
 • Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 16)
 • Oprávnění odejmout věc (§ 17)
 • Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven (§ 17c)
 • Použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraně (hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.)

Rozsah úkolů obecní policie je taxativně vymezen příslušným zákonem. Z logiky věci však plyne, že strážníci městské policie budou plnit i některé další úkoly, které nejsou výše specifikovány, ale vyplývají přímo či nepřímo ze zákona o obecní policii nebo zvláštních zákonů. Můžeme zde hovořit o úkolech, které mají podpůrnou úlohu ve vztahu k jiným orgánům a institucím - například o zajišťování místa trestného činu proti vstupu nepovolaných osob, předvádění osob na žádost orgánů obce, doručování písemností pro orgány obce ve správním řízení, atd.  

Městská policie Jevíčko sice „začíná“ svoji činnost, ale je nutno uvést, že oba strážníci MP, kteří byli vybráni v řádném výběrovém řízení, mají dlouholeté zkušenosti s prací

u Policie ČR a městské policie, kdy tyto zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou při spuštění „ostrého“ provozu MP a také jistou zárukou budoucí profesionality. 

O činnosti městské policie Vás budeme pravidelně informovat nejen v Jevíčském zpravodaji, ale také na webových stránkách města. Postupně Vám představíme strážníky MP a detailněji Vás seznámíme s jejich oprávněními, povinnostmi, služebními prostředky, atd. 

V Jevíčku, dne 15. června 2017

Mgr. Bc. Dušan Tejkal
strážník MP
 

Informace pro všechny občany:

 • PROSTOR V MĚSTĚ JEVÍČKU JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM
 • MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO JE VYBAVENA A VYUŽÍVÁ MOBILNÍ MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ
 • SPRÁVCEM ZPRACOVÁNÍ JE MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO