Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název
Město Jevíčko, Městský úřad Jevíčko  
(město Jevíčko + místní část Zadní Arnoštov)

2. Důvod a způsob založení
Právním základem současného postavení města Jevíčko je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Město v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Město dále zabezpečuje přenesený výkon státní správy v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“) prostřednictvím městského úřadu, v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Nadřízeným orgánem při výkonu přenesené působnosti je Krajský úřad Pardubického kraje. Město Jevíčko je spravováno zastupitelstvem města, které má 15 členů. Dalšími orgány města jsou pětičlenná rada města, starosta a městský úřad. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura
Město Jevíčko je spravováno zastupitelstva města, které má 15 členů, dalšími orgány města jsou pětičlenná rada městastarosta města a městský úřad, v jehož čele stojí tajemník městského úřadu.
Město Jevíčko zřídilo:

•Příspěvkové organizace:

Mateřská škola Jevíčko, K. H. Borovského 819, IČ: 70944601, www.msjevicko.cz
- rozpočet na rok 2022 střednědobý výhled hospodaření (PDF)
- rozpočet na rok 2023 střednědobý výhled hospodaření (PDF)
- rozpočet na rok 2024 střednědobý výhled hospodaření (PDF)

Základní škola Jevíčko, U Zámečku 784 IČ: 70996814, www.zsjevicko.cz
- rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled hospodaření (PDF)
- rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření (PDF)
- rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled hospodaření (PDF)

Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, IČ: 72068141, www.zusjevicko.cz
- rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled hospodaření (PDF)
- rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření (PDF)
- rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled hospodaření (PDF)

Organizační složky:  

Městská knihovna v Jevíčku, U Zámečku 451, www.knihovna-jevicko.cz

Středisko pečovatelské služby Jevíčko, Kobližná 125

Zastupitelstvo města zřídilo následující výbory:
          • finanční výbor
          • kontrolní výbor

Rada města zřídila následující komise:
          • komise stavební
          • komise životního prostředí
          • komise bytová a sociální
          • komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
          • komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
          • komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
          • sbor pro občanské záležitosti

4. Kontaktní spojení
    4.1 Kontaktní poštovní adresa
          • Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, Tel.: 464 620 511

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
          • Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, Tel.: 464 620 511 

    4.3 Úřední hodiny
          • Po    7:00 - 11:30  12:30 - 17:00 - úřední den
          • Út    7:00 - 11:30  12:30 - 14:30
          • St    7:00 - 11:30  12:30 - 17:00 - úřední den
          • Čt    7:00 - 11:30  12:30 - 14:30
          • Pá    7:00 - 11:30

     4.4 Telefonní čísla
          • viz Kontakty pracovníků MěÚ Jevíčko

     4.5 Číslo faxu
          • Není

     4.6 Adresa internetové stránky
          • www.jevicko.cz

     4.7 Adresa e-podatelny
          • jevicko@jevicko.cz

     4.8 Další elektronické adresy
          • viz Kontakty pracovníků MěÚ Jevíčko
          • Datová schránka: behbdug

5. Případné platby můžete poukázat
          • 19-2526591/0100 Komerční banka Svitavy
          Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně městského úřadu

6. IČ
    • 00276791

7. DIČ
    • CZ00276791

8. Dokumenty
    8.1  Územní plán
          Rozpočet města
          Strategický plán rozvoje města
          Generel zeleně
          Povodňový plán

     8.2  Rozpočet

     Lze získat na MěÚ Jevíčko nebo na:
     Rozpočet města

9. Žádosti o informace
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu. Ústně lze podat žádost telefonicky nebo osobně u vedoucích jednotlivých odborů. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).
Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF)

10. Příjem žádostí a dalších podání
1. Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese městského úřadu (viz bod 4.1), prostřednictvím podatelny, datové schránky nebo na e-mailovou adresu: jevicko@jevicko.cz
2. Rozhodnutí lze převzít osobně v sídle povinného subjektu. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou.
3. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti je Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích. Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je Zastupitelstvo Města Jevíčko. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zákona 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodoval v I. instanci.

11. Opravné prostředky
Obecně:
Právo podat opravný prostředek proti prvostupňovému rozhodnutí patří mezi základní práva účastníka řízení.
Při podání opravného prostředku účastníků řízení je nutno se řídit poučením, které je uvedeno v závěru rozhodnutí.

  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odboru městského úřadu se podávají ústně do protokolu, poštou nebo na podatelně městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek, stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednává rada města, starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí dalších orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo rady města, učiněné ve správním řízení, se podávají poštou nebo na podatelně městského úřadu, a to ve   lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek, stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, které odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Pardubického kraje. 

  1. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru městského úřadu či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k ústavnímu soudu.

12. Formuláře
      Formulář "Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb." lze získat na MěÚ Jevíčko, nebo v elektronické podobě zde (WordPDF)

13. Popisy postupů – návody pro řešení nejrůznějších životních situací
     Odkaz na Portál veřejné zprávy České republiky  http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy
    14.1    Nejdůležitější používané předpisy

          Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
          Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti
          ústavního pořádku České republiky.
          Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
          Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
          Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
          Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění.
          Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění.
          Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
          Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
          předpisů.
          Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

    14.2    Vydané právní předpisy

     Všechny platné vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí na: Vyhlášky a nařízení města, nebo na MěÚ Jevíčko v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací
    15.1     Sazebník úhrad za poskytování informací:
          Sazebník úhrad (PDF)

    15.2    Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
          Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata

16. Licenční smlouvy
    16.1    Vzory licenčních smluv
          Město Jevíčko v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv.

    16.2     Výhradní licence
          Město Jevíčko v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv upravujících výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací

     Lze ji získat i na MěÚ Jevíčko nebo na stránkách města - Zákon č. 106/1999 Sb

18. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 00276791

Správce, "Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s. r. o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
1. ID datové schránky: 5b36car
2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz