Starosta

Dušan Pávek, dipl. um.

kontakt:
mobil 739 096 096,
e-mail: pavek@jevicko.cz

img_zastupitel_01_b.jpg

Kompetence starosty Dušan Pávek, dipl. um.:

 • Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
 • Může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • Může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
 • Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
 • Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.
 • Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
 • Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zákona o obcích)
 • Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
 • V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
 • Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.