Tajemník

Bc. Pavel Sedlák

kontakt:
tel. 464 620 512, mobil: 737 261 119 
e-mail: sedlak@jevicko.cz

Činnost tajemníka

 1. Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu.
  • zajišťování komplexní personální agendy pracovníků úřadu a ostatních zaměstnanců města a zajišťování komplexní personální agendy sezonních pracovníků a pracovníků pracujících na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti a koordinace praxí studentů a stážistů
  • spolupráce s Úřadem práce ČR při zajišťování pracovní politiky města a zajišťování dotací z MPSV ČR
  • vyřizování pracovních úrazů a úrazů spojených s chodem města a vyřizování dalších škodních a pojistných událostí
  • jako podpůrný orgán provádí zapisování veřejných funkcionářů vykonávající funkci do Centrálního registru oznámení dle novely zákona o střetu zájmů, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 112/2018 a nabyla účinnosti dnem 30. 6. 2018
  • evidence agend základních registrů
  • zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců a zajišťování pracovnělékařské péče a služeb o zaměstnance ve spolupráci s praktickými lékaři a specializovaným pracovním lékařstvím
  • zajišťování školení bezpečnosti práce, požární ochrany a zajišťování školení řidičů referentů pro zaměstnance města
 2. Tajemník úřadu dále
  • zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města,
  • koordinuje přípravu právních předpisů města,
  • vydává interní předpisy řešící komplexně určitou oblast či problematiku činnosti úřadu (pracovní řád, spisový řád, skartační řád úřadu a jiné vnitřní organizační normy s názvem směrnice) a individuální řídící akty sloužící k realizaci jeho řídících pravomocí (opatření, rozhodnutí, příkazy) včetně jejich změn a doplňků,
  • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
  • předkládá radě návrhy na jmenování a případně odvolání vedoucích odborů úřadu
  • plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady,
  • řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů úřadu, rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory,
  • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
  • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
  • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
  • rozhoduje o stanovení platu a odměn všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
  • určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů a uděluje těmto vedoucím zaměstnancům a ostatním zaměstnancům města zařazeným do úřadu se studiem při zaměstnání včetně jejich uvolňování v pracovní době pro účely studia,
  • schvaluje návrhy na materiálně technické vybavení úřadu,
  • svolává a řídí porady úřadu,
  • odpovídá za plnění úkolů úřadu v přenesené působnosti vyplývajících ze zvláštních zákonů, instrukcí a směrnic ústředních orgánů, usnesení a opatření vlády, za plnění úkolů uložených mu zastupitelstvem, radou nebo starostou v samostatné působnosti a za plnění dalších úkolů stanovených zákonem, dále za koordinaci chodu vnitřní správy úřadu, za personální práci, odbornou přípravu zaměstnanců a sociální rozvoj, za zkvalitňování řídících, správních a ostatních činností úřadu, za ochranu utajovaných skutečností a osobních údajů osob při plnění úkolů úřadu, dále např. za realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím v činnosti úřadu, za pořizování zápisů o průběhu zasedání zastupitelstva a rady včetně usnesení z jednání rady a jejich zpřístupňování pro veřejnost.